“Green Architecture for Sustainable Communities” – GASC 2017

Nghia-Architect tham gia  trình bày tại hội thảo Quốc tế “Kiến trúc xanh hướng tới cộng đồng bền vững”/ “Green Architecture for Sustainable Communities” – GASC 2017