Những xuất bản quốc tế đáng chú ý của công trình “Maison A”